Algemene voorwaarden

Privacybeleid van Ticketveiling


Algemene Voorwaarden van Ticketveiling.nl
Artikel 1. Definities
1. Ticketveiling.nl
Ticketveiling B.V., gevestigd aan de Zijldijk 24B, 2352 AB te Leiderdorp tevens de website waarmee de onderneming aan consumenten producten/belevenissen door middel van een veiling aanbiedt.

Kamer van Koophandel: 13029315
BTW-nr: NL0098.25.253.B01
2. Aanvullende overeenkomst
Een overeenkomst waarbij de Consument producten, Digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, Digitale inhoud en/of diensten door Ticketveiling worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Ticketveiling.
3. Bedenktermijn
De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
4. Consument
Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Bieder
De Consument die zich op Ticketveiling.nl registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan een veiling.
6. Dag
Kalenderdag.
7. Digitale inhoud
Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
8. Duurovereenkomst
Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of Digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
9. Duurzame gegevensdrager
Elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument Ticketveiling in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
10. Verkoper/Aanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ticketveiling.nl opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper het verkopen van één of meerdere zaken middels een online veiling.
11. Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktermijn af te zien van de Overeenkomst op afstand.
12. Overeenkomst op afstand
Een Overeenkomst die tussen Ticketveiling.nl en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
13. Techniek voor communicatie op afstand
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ticketveiling gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
14. Modelformulier voor herroeping
Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ticketveiling.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ticketveiling.nl en de Consument alsmede elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen de Verkoper en de Consument.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ticketveiling.nl voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Ticketveiling.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden voor de veilingdiensten en registratie
1. De Consument is verantwoordelijk voor de correctheid en juistheid van zijn bij de registratie ingevoerde gegevens bij Ticketveiling.nl.
2. Foutieve gegevens dienen na ontdekking direct door de Consument gewijzigd te worden in zijn gebruikersprofiel.
3. De Consument is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gebruikersprofiel en inloggegevens. Tevens is de Consument verantwoordelijk voor alle activiteiten uitgevoerd via zijn gebruikersprofiel.
4. De Consument dient de in lid 3 genoemde gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
5. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn profiel en de biedingen die vanuit dit profiel gedaan worden. Een winnend bod vanaf het gebruikersprofiel is bindend, ook indien een ander vanaf dit profiel heeft geboden dan de Consument die daaraan gekoppeld is. De gekoppelde Consument is in dat geval gehouden aan de betaling van de niet door hem gewonnen veiling.
6. De Consument dient alle openstaande betalingen te voldoen voordat het profiel gedeactiveerd of verwijderd kan worden.

Artikel 4. Bieden
1. De Bieders mogen de prijs van een veiling op geen enkele wijze (laten) manipuleren noch pogingen daartoe doen. Het gebruik van biedrobots en het op die wijze uitbrengen van automatische biedingen is evenmin toegestaan.
2. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.

Artikel 5. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/belevenissen inclusief eventuele van toepassing zijnde voorwaarden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Ticketveiling.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden productenbelevenissen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ticketveiling.nl niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Ticketveiling.nl handelt slechts als bemiddelaar en niet in naam en voor rekening van de Verkoper. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de Verkoper en de Bieder. Ticketveiling.nl is niet aansprakelijk voor een correcte nakoming door de Verkoper.
5. De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat de Consument na het sluiten van de veiling het hoogste bod heeft uitgebracht.
6. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ticketveiling onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ticketveiling is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ticketveiling passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Ticketveiling daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
8. Ticketveiling kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Ticketveiling op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
9. Ticketveiling zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of Digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van Ticketveiling waar de Consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of Digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f) indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. De prijs
1. Gezien er sprake is van een veiling staan de prijzen van de aangeboden producten/belevenissen niet vast, maar veranderen gedurende het veilingproces aan de hand van de uitgebrachte biedingen.
2. In afwijking van het vorige lid kan Ticketveiling producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ticketveiling geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ticketveiling dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7. Betaling
1. De betaling van de geveilde producten/belevenissen zal via Ticketveiling.nl lopen. De Bieder ontvangt daartoe een bevestigingsmail nadat de hoogste bieding is uitgebracht op de geveilde producten of belevenissen en de betreffende veiling is gesloten.
2. Indien de Consument het aan Ticketveiling.nl verschuldigde bedrag niet binnen 5 Dagen na het winnen van de veiling betaalt, dan stuurt Ticketveiling.nl de Consument een herinnering per e-mail. Geeft de Consument hieraan geen gehoor, dan is de Consument in verzuim. Alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Ticketveiling.nl maakt om het openstaande bedrag te incasseren zullen dan aan de Consument in rekening worden gebracht.
3. Bij openstaande betalingen van maximaal vijf gewonnen veilingen wordt het profiel (tijdelijk) geblokkeerd en kan de Bieder niet deelnemen aan een nieuwe veiling totdat alle onbetaalde veilingen zijn voldaan. Na betaling van de openstaande vorderingen zal het profiel worden gedeblokkeerd en kan weer worden meegeboden.
4. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, behoudt Ticketveiling.nl zich het recht voor om de producten/belevenissen opnieuw beschikbaar te stellen voor veiling of verkoop, zonder dat hierbij een verplichting tot compensatie naar de oorspronkelijke winnaar bestaat.

Artikel 8. Bedenktermijn en Herroepingsrecht
Bij producten
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktermijn van 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden al dan niet met gebruikmaking van het Modelformulier voor herroeping.
2. De Bedenktermijn gaat in op het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde het product heeft ontvangen.
Bij belevenissen
3. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een belevenis gedurende de Bedenktermijn van 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden al dan niet met gebruikmaking van het Modelformulier voor herroeping.
4. De Bedenktermijn gaat in op het moment van aankoop van de belevenis, tenzij de voucher behorende bij de belevenis reeds door de Consument is verzilverd of indien de Consument reeds een datum/periode heeft gekozen voor gebruikmaking van de voucher.

Artikel 9. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ticketveiling.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ticketveiling. Dit hoeft niet als Ticketveiling heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktermijn is verstreken.
3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ticketveiling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Ticketveiling niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Ticketveiling aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de Bedenktermijn, is de Consument Ticketveiling een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Ticketveiling is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a) Ticketveiling de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b) de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de Bedenktermijn heeft verzocht.
8. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde Digitale inhoud, indien:
a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktermijn;
b) hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c) Ticketveiling heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktermijn
1. Tijdens de bedenktermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Ticketveiling hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11. Verplichtingen van Ticketveiling.nl tijdens de Bedenktermijn
1. Ticketveiling.nl zal na ontvangst van de melding van herroeping door de Consument, de ontvangst van deze melding onverwijld bevestigen.
2. Ticketveiling.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Ticketveiling.nl/de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Ticketveiling.nl zal overgaan tot terugbetaling wanneer hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Ticketveiling.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Ticketveiling.nl niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12. Uitsluiting Herroepingsrecht
De volgende producten/belevenissen zijn uitgesloten van het Herroepingsrecht:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ticketveiling.nl/de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
3. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
5. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Ticketveiling.nl/de Verkoper geen invloed heeft;
10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
12. De levering van Digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
b) de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest;
13. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
b) de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Ticketveiling.nl/de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 13. Levering en uitvoering
Geen Reserveringsgarantie
1. Voorafgaand aan de ontvangst van de betaling, wordt het gewonnen veilingitem niet gereserveerd ten behoeve van de winnaar. Dit houdt in dat er geen garantie is op de beschikbaarheid van het item totdat de betaling succesvol is verwerkt.
2. Na ontvangst van de volledige betaling, zal Ticketveiling.nl het desbetreffende veilingitem reserveren voor de winnaar en overgaan tot de voorbereiding van de levering volgens de standaardprocedure en leveringstermijnen.
Producten
1. Ticketveiling.nl/de Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ticketveiling.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. Ticketveiling.nl zal zodra de veiling is afgerond het product binnen 30 Dagen toesturen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ticketveiling.nl/de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Ticketveiling.nl/de Verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Belevenissen
5. Nadat de veiling is afgerond en de Bieder de betaling heeft voldaan, krijgt de Bieder de voucher toegestuurd door Ticketveiling.nl middels het door hem opgegeven e-mailadres.

Artikel 14. Nakoming van de overeenkomst
1. Ticketveiling staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ticketveiling er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Ticketveiling, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Ticketveiling kan doen gelden indien Ticketveiling is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ticketveiling, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 15. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Ticketveiling voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16. Schending van de spelregels bij een veiling of een andere transactie via de website
1. Ticketveiling.nl behoudt zich het recht voor Consumenten/Bieders onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veiling processen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een Consument/Bieder:
2. Zich niet houdt aan de door Ticketveiling.nl gestelde regels/veilingvoorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
3. Het onmogelijk maakt de gegevens die aan Ticketveiling.nl geleverd zijn, voor zover mogelijk, te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de juiste gegevens te verstrekken. De Consument is zelf aansprakelijk indien deze niet correct zijn daar het niet mogelijk is voor Ticketveiling.nl alle ingevoerde gegevens die door Consumenten op de site worden ingevoerd te controleren op juistheid. Schade die Ticketveiling.nl lijdt en/of kosten die gemaakt worden door foutief verstrekte en/of onvolledige gegevens zullen tevens worden verhaald op de betreffende Consument;
a) Meerdere keren in verzuim is geweest ten aanzien van betalingen aan Ticketveiling.nl;
b) Onrechtmatig het imago van Ticketveiling.nl schendt;
c) Een aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, misleidende, racistische, pornografische of ander ethisch onverantwoorde naam gebruikt of een naam gebruikt die het biedproces op welke wijze dan ook kan beïnvloeden;
d) Onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd; of,
e) Medewerkers van Ticketveiling.nl heeft bedreigd en/of beledigd.

Artikel 17. Vragen of niet tevreden
1. Indien er nog vragen zijn die niet beantwoord worden onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’ op de website en/of na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, dan kan de Consument onze klantenservice benaderen via de chat, e-mail of telefoon (zie ‘Contactgegevens’ op de website). De klantenservice helpt graag!
2. Indien de Consument niet tevreden is over de gewonnen veiling, kan er contact op worden genomen met de klantenservice. Ticketveiling.nl neemt klachten serieus in behandelingen en kijkt naar een passende oplossing. Indien nodig neemt Ticketveiling.nl namens de Consument contact op met de Verkoper aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de oplossing van de klacht. Indien de Consument liever zelf contact wil opnemen met de Verkoper, kan men bij ons de gegevens van de desbetreffende Verkoper opvragen. Gegevens worden alleen verstrekt indien de Consument een veiling van de desbetreffende Verkoper heeft gewonnen.

Artikel 18. Privacy
1. Persoonsgegevens die worden verkregen zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door Ticketveiling.nl nooit aan derden verstrekt zonder toestemming van de Consument/Bieder. Behalve, indien en voor zover dit noodzakelijk is, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en/of zoals in dit artikel nader wordt omschreven.
2. De adresgegevens uit het gebruikersprofiel wordt door Ticketveiling.nl verstrekt aan de Verkoper of aan het distributiecentrum die verantwoordelijk is voor het verzenden van de gewonnen producten aan de Consument. Tevens wordt het e-mailadres aan hen verstrekt aangezien Ticketveiling.nl de Consument (indien mogelijk) het gemak van ‘Track & Trace’ t.b.v. het verzonden pakket wil aanbieden.
3. Het e-mailadres uit het gebruikersprofiel wordt door Ticketveiling.nl gebruikt om de Consument te informeren over de gewonnen veiling. Daarnaast zal de Consument geïnformeerd worden over eventuele nieuwe veilingen of andere aanbiedingen. Dit kan door de Consument op ieder moment aangepast worden in zijn gebruikersprofiel.

Artikel 19. Wijzigingen
1. Ticketveiling.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde geldig.

Artikel 20. Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Ticketveiling.nl, de Verkoper en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Funday actiedag
Tijdens Funday-actiedagen betaal je bij Ticketveiling.nl geen € 6,00 administratiekosten op je gewonnen veiling. Je ontvangt dus € 6,00 korting op je gewonnen veiling als je deze veiling dezelfde dag nog betaalt.

1. De actie is geldig op ALLE VEILINGEN.
2. De korting wordt automatisch verrekend bij het betalen.
3. Win én betaal uiterlijk 23:59 uur op de actiedag om te profiteren van deze actie, alleen dan wordt de korting automatisch verrekend.
4. Het is tijdens deze actie niet mogelijk om gebruik te maken van een kortingscode.

Artikel 22. Registratie
1. Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden naar waarheid in te vullen.
2. Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico. Ticketveiling mag ervan uitgaan dat handelingen op de website verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, worden verricht door jou.
3. Door registratie ga je ermee akkoord dat je persoons- en adresgegevens door Ticketveiling worden opgeslagen en door Ticketveiling mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Ticketveiling. Je kunt je hiervoor uitschrijven via de klantenservice van Ticketveiling (support@ticketveiling.nl) of door op de uitschrijflink te klikken in de e-mail.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Meldingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, maakt Ticketveiling.nl gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Oeps, je hebt helaas geen internetverbinding.